Najstarsza, polska wzmianka o Olchowej pochodzi z 1483 r., gdy stanowiła ona własność Tarnawskich. Niektórzy historycy przypuszczają, że jej dzieje zaczynają się w czasach wpływów ruskich na tym obszarze Polski. Od II połowy XVII w. do końca XIX w. wieś stanowiła własność takich rodów szlacheckich jak: Stadniccy, Białobrzescy i Bugielowie. W latach 1900-1945 tutejszy majątek należał do rodziny Schrammów. Wywodzą się z niej:

• Julian Schramm (1852-1926) – profesor chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim;

• Helena Schrammówna (1879-1942) – malarka związana z Uniwersytetem w Wilnie;

• Wiktor Schramm (1885-1958) – wybitny specjalista z dziedziny rolnictwa i ekonomii rolnej, historyk gospodarki na Uniwersytecie Poznańskim;

• Ryszard Wiktor Schramm (1920-2007) – biolog, taternik i podróżnik – profesor Uniwersytetu Poznańskiego;

• Tomasz Schramm (ur. 1949) – historyk, profesor nauk humanistycznych specjalizujących się w historii najnowszej – profesor Uniwersytetu Poznańskiego

Zasłużyli się oni dla badań nad historią i przyrodą regionu. W dworze Schrammów znajdowała się biblioteka oraz ciekawe zbiory przyrodnicze i etnograficzne. W wyniku pożaru w 1946 r. uległy one zniszczeniu.

1933 Wyjazd na wakacje1935 Dwór1939 Rocznica Ślubu

Z zespołu dworskiego zachowała się jedynie murowana kaplica zbudowana w 1926r. W jej wnętrzu znajduje się kilka prac malarskich Heleny Schrammówny oraz epitafia rodu. Kaplica utraciła swój pierwotny charakter w wyniku jej rozbudowy w 1983 r. na kościół filialny Parafii w Tarnawie Górnej. Na miejscowym cmentarzu znajdują  się nagrobki członków rodziny Schrammów.

Społeczeństwo Olchowej w latach 90. XX w., zainspirowane przez Panią Stanisławę Bednarek, wzniosło okazały budynek nowej szkoły na terenie resztówki parku podworskiego, w miejscu byłego dworu Schrammów. Szkołę oddano do użytku w 1997 r. Wkrótce głęboka zapaść demograficzna i reorganizacja szkolnictwa RP spowodowały jej zamknięcie. Bezpośrednio po zaprzestaniu działalności edukacyjnej, w latach 1999 – 2003, obiekt wykorzystywała Archidiecezja Przemyska dla potrzeb Ruchu Światło-Życie i działań Katolickiego Stowarzyszenia  „UNUM”. Następnie w roku 2003 obiekt został całkowicie wyłączony z użytku i wystawiony na sprzedaż przez Gminę w Zagórzu. Nieruchomość ta została zakupiona przez Fundację „Światło – Życie” Ośrodek w Sandomierzu, w I połowie 2006 roku, dla potrzeb realizowania zadań statutowych uwzględniających wsparcie rodzin i wychowanie młodzieży. Od 2008 r. realizowano projekt pod nazwą: “Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny “Brama Bieszczad”. Zadanie to było współfinansowane przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Od maja do listopada 2014 r.  na terenie Olchowy Ochotnicza Straż Pożarna z Tarnawy Górnej we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Turystycznym "Brama Bieszczad" realizowała projekt pn. "Tu jestem, tu żyję - Olchowa moja mała Ojczyzna". Celem ogólnym projektu  było wskazanie i promocja walorów kulturalno-przyrodniczych wsi Olchowa turystom odwiedzającym Ośrodek "Brama Bieszczad" oraz miejscowość, poprzez aktywizację lokalnej społeczności. Głównymi działaniami podjętymi w ramach projektu było m.in. zorganizowanie Warsztatów Animacji Rozwoju Lokalnego dla mieszkańców regionu na temat zaangażowania w działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego na bazie doświadczeń szwajcarskich, stworzenie Warsztatów Kulinarnych dla dzieci i młodzieży promujących regionalne potrawy, organizacja Spotkań Kominkowych kultywujących przekaz w legendzie i promujących zanikający język lokalny - gwarę,  organizacja I Olchowskiego Pikniku Rodzinnego oraz opracowanie i wydanie broszury o wsi Olchowa. Jednym z zadań było także wytyczenie i opisanie trasy questingowej pn. "Olchowska wędrówka w czasie i przestrzeni", którą można przebyć z pomocą dedykowanemu temu traktowi folderowi.

b_0_210_16777215_00_images_Quest_Olchowa_rewersMaciek.jpg b_0_210_16777215_00_images_Quest_Olchowa_awers.jpg